Basketbol I?ddaa Program? Canl? I?ddaa Oyna

5.1.11 Üye, donan?m veya yaz?l?m kaynakl? öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolay? olu?abilecek servis aksamalar?ndan ötürü, ald??? hizmetin kesintiye u?ramas? veya kald??? yerden devam etmemesi nedeni ile hiçbir talepte bulunmayaca??n? beyan, kabul ve taahhüt eder. Sanal Ortam Bayi, böyle bir durumun varl??? halinde aksakl???n bir an önce giderilmesi için gereken özeni göstererek her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Canl? ?ddaa, bir spor kar??la?mas?n?n ba?lamas?yla birlikte oynanmaya ba?layan ve bu spor kar??la?mas?n?n bitmesiyle sona eren, ?ddaa oyun türüdür. Nesine.com Canl? ?ddaa bülteninde yer alan etkinlikler alt?nda aç?lan bahis çe?itlili?i içerisinden tercih edilen tahminler, kuponlara eklenir ve ?ddaa Oyun Kurallar? çerçevesinde Merkezi Bahis Yönetimi taraf?ndan kabul edilmek suretiyle oynan?r. Canl? ?ddaa oyunu; Maç Sonucu, Alt-Üst, Çifte ?ans, Kar??l?kl? Gol Var-Yok, ?lk Yar? Sonucu, ?lk Yar? Skoru, S?radaki Gol, Daha Çok Gol Olacak Yar?, Toplam Gol Say?s?, Toplam Korner Say?s?, Gol Hangi Aral?kta Olur, Maç?n Geri Kalan?n? Kazanacak Tak?m Hangisi Olur vb.

  • 4.four.1 Üyenin, üyelik ba?lang?c?nda vermi? oldu?u kimlik bilgileri üye taraf?ndan de?i?tirilemez.
  • Üye, Sanal Ortam Bayi taraf?ndan sunulan hizmetleri ve üye hesab?n? hiçbir ?ekilde kamu düzenini bozucu, hukuka ve genel ahlaka ayk?r?, ba?kalar?n? rahats?z edici ?ekilde veya ba?kaca bir gelir elde etmek ya da kayba u?ramamak için veya Sözle?me’nin amac? d???nda ve Sözle?me’ye ayk?r? olarak veya herhangi bir ticari amaçla kullanamaz.
  • 7.1 Üyenin oynad??? sabit ihtimalli ve mü?terek bahis oyunlar? bilet bilgileri oyuna ili?kin kay?tlar?n tutuldu?u Merkezi Sistem’deki bilgilerle ayn? olmak zorundad?r.
  • Üyelik ko?ullar?n? sa?layan ki?iler, ba?vurular?n? tamamlad?ktan sonra Sanal Ortam Bayi taraf?ndan talep edilebilecek di?er bilgileri Sanal Ortam Bayi’nin uygun görece?i ?ekilde oyun kanallar? veya Mü?teri Hizmetleri’ne ba?vurarak tamamlamakla ve tüm bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür.

Canl? Maç I?zle

??yeri bankas? ilgili itiraz? i?yerine sunar ve i?lem ile ilgili belgeleri talep eder.four. E?er i?yerine tan?nan süre dahilinde hiç belge iletilmediyse veya gönderilen belgeler yeterli görülmezse, itiraz edilen tutar i?yeri hesab?ndan çekilir ve kart sahibi bankaya iade edilir.6. Gelen belgeler yeterli görülürse kart sahibi bankaya iletilirler ve itiraz reddedilir.

Nüfus Cüzdan? Seri Ve No

Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdan?n?z?n ön yüzünde bulunan seri numaran?z?, ilgili alana eksiksiz ve do?ru bir ?ekilde yazmal?s?n?z. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdan?n?z?n ön yüzünde bulunan seri ve numaran?z?, ilgili alana eksiksiz ve do?ru bir ?ekilde yazmal?s?n?z. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdan?n?z?n ön yüzünde bulunan anne ad?n?z?, ilgili alana eksiksiz ve do?ru bir ?ekilde yazmal?s?n?z. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdan?n?z?n ön yüzünde bulunan baba ad?n?z?, ilgili alana eksiksiz ve do?ru bir ?ekilde yazmal?s?n?z. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdan?n?z?n ön yüzünde bulunan do?um yerinizi, ilgili alana eksiksiz ve do?ru bir ?ekilde yazmal?s?n?z.

Canl? I?ddaa Kurallar? Nelerdir?

Üye, üyeli?inin herhangi bir nedenle sona ermesi an?nda mevcut olan promosyon, hediye, puan ve benzeri uygulamalar da dahil olmak üzere zarara u?rad??? iddias?yla Sanal Ortam Bayi’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Nesine.com’dan sms alabilmeniz için, kullanmak istedi?iniz cep telefonu numaran?z? girerek lütfen cep telefonu do?rulama i?lemini tamamlay?n?z. 8.8 Sanal Ortam Bayi oyun kanallar?nda bulunan yaz?l?, resimli, sesli grafik içeren veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullan?m hakk?n? sakl? tutar. Bu hallerde Sanal Ortam Bayi’nin u?rayaca?? zarar sebebi ile üyeye rücu etme, tazminat ve yasal yollara ba?vurma hakk? sakl?d?r.

Bu itiraz, kart sahibi banka taraf?ndan i?yeri bankas?na iletilir, i?yeri bankas? ise ilgili i?yerinden itiraz edilen i?lem ile ilgili belgeleri talep eder. Talep edilen belgelerin yetersiz olmas? durumunda, söz konusu i?lem tutar? i?yeri bankas? taraf?ndan ilgili i?yerinden tahsil edilir ve kart sahibi bankaya aktar?l?r. 8.1 Sanal Ortam Bayi hizmetlerine eri?im ve kullan?m tamamen üyenin inisiyatifinde olup eri?im ve kullan?mdan do?abilecek her türlü danger ve sorumluluk üyeye aittir. 5.3.1 Üye, oyun kanallar?ndan, oyuna ili?kin kurallar dahilinde biletini iptal edilebilir. 5.2.3 Oyunlara ili?kin limit belirlenmesi halinde, üye belirlenmi? veya de?i?iklik yap?lacak limitleri kabul etmi? say?l?r.

  • four.5.6 Üyeli?in, herhangi bir nedenle sonlanmas? halinde, üye hesab?nda sonlanma tarihinde bulunan tutarlar, üyeli?in sonlanmas? sebebine ba?l? olarak üye banka hesab?na geçirilir veya ilgili mercilerce yap?lacak yasal i?lemler sonuçlan?ncaya kadar Sanal Ortam Bayi nezdinde tutulabilir.
  • Yasal mercilerce herhangi bir bildirim yap?lmamas? halinde yasal süre boyunca söz konusu tutarlar Sanal Ortam Bayi güvencesinde saklanacakt?r.
  • 1.1 ??bu üyelik Sözle?mesi (Sözle?me olarak an?lacakt?r.) D Elektronik ?ans Oyunlar? ve Yay?nc?l?k A.?.
  • Nesine.com’dan sms alabilmeniz için, kullanmak istedi?iniz cep telefonu numaran?z? girerek lütfen cep telefonu do?rulama i?lemini tamamlay?n?z.

Para çekme i?leminizin ba?ar?l? bir ?ekilde gerçekle?memesi halinde ilgili tutar yeniden Nesine.com üyelik hesab?n?za aktar?lacakt?r. Üye, üyelikten yararlanma imkan?n? hukuka ayk?r? i?lere yard?m, arac?l?k ve i?tirak etmek amac? ile kullanamayaca??n?, aksi halde olu?acak her türlü zarardan sorumlu olaca??n? beyan, kabul ve taahhüt eder. 5.1.5 Sanal Ortam Bayi’nin, hatal? üye numaras?na yap?lan ödemeleri iade etme yükümlülü?ü yoktur. Sanal Ortam Bayi, kendi sorumlulu?unda casinoslot olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak kayd? ile hatal? üye numaras?na yap?lan ödemeleri, hatal? ödeme yap?lan üye hesab?ndan bahsi geçen tutar? çekerek di?er üyenin üye hesab?na veya ödeme üye olmayan bir ki?i taraf?ndan yap?lm?? ise ilgili ki?inin banka hesab?na yat?rabilir. Hesab?na hatal? ödeme yap?lan üye, ödeme yapan ki?i ile ödeme yap?lan üye numaras?n?n birbirini tutmamas? halinde yap?lan bu iade i?lemine muvafakat etti?ini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sanal Ortam Bayi’nin, ödenmi? bedelleri geri alma, kendisinin veya di?er üyelerinin u?rad??? ya da u?ramas? muhtemel do?rudan ve dolayl? tüm zararlar? ilgili üyeden talep etme hakk? sakl?d?r. Üyelik, i?bu Sözle?me’de belirtilen tüm üyelik ko?ullar? yerine getirildi?i ve üye taraf?ndan korundu?u takdirde devam edecektir. Bu takdirde ilgili üye hesab?nda bulunan ikramiye bedelleri üye hesab?na aktar?lmayacak, bu tutarlara dair yasal mercilerin verece?i kararlara göre hareket edecektir. Üye, bu hallerde Sanal Ortam Bayi’ye kar?? herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayaca??n? beyan, kabul ve taahhüt eder.

Canl? ?ddaa’y? 18 ya??n? doldurmu? her Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? ve Türkiye Cumhuriyeti taraf?ndan verilen Yabanc? Kimlik Numara sahibi ki?iler oynayabilir. Talebinizin ba?ar?l? bir ?ekilde gerçekle?mesi halinde ilgili tutar banka hesab?n?za aktar?lacakt?r. Hediye etti?iniz biletler, hediye etti?iniz ki?iye SMS ve E-Posta yoluyla 10 haneden olu?an bir kod numaras? ile ula?t?r?lmaktad?r. Hediyenizin do?ru ki?iye ula?mas? için GSM No ve E-Posta adresinin do?ru oldu?undan emin olmal?s?n?z. eight.eleven Üye, üçüncü ki?ilerin üye hesab?na transfer edece?i tutarlar ile oynanan oyunlar için üçüncü ki?ilerin veya kendisinin u?rad?klar? veya u?rayacaklar? zararlardan dolay? Sanal Bayi’nin herhangi bir sorumlulu?u bulunmad???n?, hak veya tazminat talebinde bulunmayaca??n? beyan, kabul ve taahhüt eder. eight.2 Üye, oyun kanallar? üzerinde olas? her türlü ba?lant? kopuklu?u, sistem ar?zalar?, teknik sebeplerle bilgilendirme mesajlar?n?n gitmemesi, gecikmesi de dâhil olmak üzere her türlü hatal?, gecikmeli veri aktar?m? veya ileti?im aksakl?klar? nedeni ile Sanal Ortam Bayi’nin herhangi bir ?ekilde sorumlu tutulamayaca??n?, hak veya tazminat talebinde bulunmayaca??n? beyan, kabul ve taahhüt eder.

Üyenin hesab?ndaki tutarlar üyenin inisiyatifinde olsa dahi üçüncü ki?ilerin banka hesaplar?na geçirilemez. Üye, söz konusu limiti a?an piyango biletleri için, bir y?ll?k zamana??m? süresinde Sanal Ortam Bayi’ye ba?vurmad??? takdirde, ikramiyesi zamana??m?na u?rar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yap?lmaz. Üyenin ikramiye kazanm?? ve Sanal Ortam Bayi taraf?ndan üye hesaplar?na ikramiyesi yat?r?lm?? biletler ile ikramiye kazanmayan ve imha edilen biletleri fiziksel olarak talep etme hakk? bulunmamaktad?r. 4.5.four Üyeli?in Sanal Ortam Bayi taraf?ndan ask?ya al?nmas? veya sonland?r?lmas? halinde ilgili üye, Sanal Ortam Bayi’den herhangi bir hak veya alaca??n?n olmad???n?, hiçbir talepte bulunmayaca??n? beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bu itiraz ilk olarak kart sahibi taraf?ndan kart?n?n ait oldu?u bankaya yap?l?r ve banka taraf?ndan i?lemin yap?ld??? i? yerine bu talep iletilir. ?lgili banka da i? yerinden itiraza konu olan i?lem ile ilgili detaylar? talep eder. Talep edilen detaylar?n yetersiz olmas? durumunda kart sahibi hakl? bulunursa, itiraz edilen i?lem tutar? i? yeri bankas? taraf?ndan ilgili i? yerinden tahsil edilir ve kart?n ait oldu?u bankaya aktar?l?r.

https://mostbet-az24.com, https://1xbetsitez.com, https://1winaz888.com, https://1win-azerbaijan24.com, https://pinup-azerbaijan2.com, https://1xbetaz888.com, https://most-bet-top.com, https://vulkanvegaskasino.com, https://pinup-bet-aze1.com, https://1xbet-az-casino.com, https://1xbet-az24.com, https://mostbet-uzbekistons.com, https://vulkan-vegas-24.com, https://mostbetuzbekiston.com, https://pinup-bet-aze.com, https://mostbettopz.com, https://vulkan-vegas-kasino.com, https://1x-bet-top.com, https://mostbet-az-24.com, https://mostbet-ozbekistonda.com, https://mostbetsportuz.com, https://vulkan-vegas-erfahrung.com, https://mostbetsitez.com, https://mostbet-uz-24.com, https://vulkan-vegas-bonus.com, https://kingdom-con.com, https://1xbetkz2.com, https://mostbet-azerbaijan2.com, https://1win-azerbaycanda24.com, https://mostbet-qeydiyyat24.com, https://pinup-azerbaycanda24.com, https://vulkan-vegas-spielen.com, https://mostbet-azerbaijan.xyz, https://mostbet-kirish777.com, https://mostbet-azerbaycanda24.com, https://vulkan-vegas-casino2.com, https://mostbet-azerbaycanda.com, https://1xbetcasinoz.com, https://vulkanvegasde2.com, https://mostbetuztop.com, https://1win-azerbaijan2.com, https://mostbet-azerbaycan-24.com, https://1xbet-az-casino2.com, https://mostbet-oynash24.com, https://pinup-az24.com, https://1win-qeydiyyat24.com, https://pinup-qeydiyyat24.com, https://1xbet-azerbaycanda24.com, https://mostbetuzonline.com, https://1win-az-777.com, https://1xbetaz777.com, https://mostbetaz777.com, https://1xbetaz2.com, https://1winaz777.com, https://mostbet-royxatga-olish24.com, https://mostbetcasinoz.com, https://vulkanvegas-bonus.com, https://mostbet-az.xyz, https://mostbet-azer.xyz, https://mostbetaz2.com, https://1xbet-azerbaycanda.com, https://1win-az24.com, https://1xbet-azerbaijan2.com, https://1xbetaz3.com, https://vulkan-vegas-888.com